Przetwarzanie danych osobowych

 • Drogi Pacjencie, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest: Artementis sp. z o.o. ul. Emili Plater 10/53 00-669 Warszawa.
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu płatności za wizytę.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjentów są bezpośrednio art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz pozostające w związku z nim przepisy krajowego prawa medycznego, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów do nich wykonawczych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 • W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@artementis.pl Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub upoważnionym przez Administratora.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej lub elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują następujące prawa:
  • prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 • Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
 • Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.