Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest formą leczenia wskazaną w sytuacjach, w których trudności życiowe czy zaburzenia psychiczne wiążą się z określonymi mechanizmami psychologicznymi pacjenta.

Proces uzyskiwania korzystnych zmian w funkcjonowaniu jest o tyle specyficzny, że wymaga dużego, aktywnego zaangażowania pacjenta w leczenie. Spotkania odbywają się zazwyczaj ze stałą częstotliwością, raz w tygodniu lub częściej.

Czas trwania relacji terapeutycznej bywa różny i jest ustalany wspólnie między pacjentem i terapeutą.
Rozpoczęcie psychoterapii może być poprzedzone szczegółową diagnostyką psychologiczną. Pierwsze spotkania terapeutyczne mają charakter konsultacyjny, diagnostyczny. Po nich następuje ustalenie sposobu pracy i formy terapii.

IMG_5876
IMG_5895

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia adolescenta ukierunkowana jest na rozwój i wzmacnianie umiejętności psychospołecznych, zdolności do samokontroli, dojrzalszych sposobów prowadzenia komunikacji oraz budowania głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji z otoczeniem.

Ma ona na celu rozwijanie zachowań adaptacyjnych, umiejętności rozpoznawania przeżywanych emocji oraz rozumienia ich źródeł. Towarzyszy temu praca nad zmianą wzorca wchodzenia młodego człowieka w relacje i sposobu ich przeżywania, a do tego niezmiernie ważne jest zdobycie jego zaufania i zbudowanie więzi w relacji terapeutycznej. To wszystko sprawia, iż terapia mająca wprowadzić trwałe zmiany, musi być procesem długotrwałym, a wypracowywane efekty nie pojawiają się natychmiast.

Równie ważnym elementem jest prowadzona równolegle praca z rodziną, której celem jest nie tylko udzielenie rodzicom wsparcia i zwiększenie ich kompetencji wychowawczych, ale i wypracowanie nowych, bardziej satysfakcjonujących sposobów komunikacji, zyskanie lepszego rozumienia motywów swojego działania i działania innych, a także poprawa relacji między członkami rodziny związana z większą życzliwością i szacunkiem dla potrzeb innych osób.

Dla kogo jest przeznaczona psychoterapia?

Psychoterapia to forma profesjonalnej pomocy, z jakiej mogą skorzystać osoby zmagające się z różnego typu problemami natury psychicznej. Odbywa się w formie cyklu spotkań z wykwalifikowanym psychoterapeutą, który korzysta z metod o udowodnionej skuteczności, adekwatnych do zgłoszonego problemu. Psychoterapia jest przeznaczona zarówno dla pacjentów, u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne (np. depresję, zespół stresu pourazowego), jak i dla osób, które potrzebują wsparcia w życiowych kryzysach (np. w okresie rozwodu).

W ArteMentis mieszczącym się w warszawskiej dzielnicy Mokotów oferujemy szerokie spektrum metod i form pracy terapeutycznej dedykowanych każdemu, kto pragnie poprawić jakość swojego życia. Wspieramy osoby zmagające się z cierpieniem psychicznym i poważnymi problemami emocjonalnymi, ale i te, którym zależy jedynie na rozwinięciu osobistego potencjału – pogłębieniu wiedzy o swoich emocjach, wzmocnieniu poczucia własnej wartości albo pokonaniu trudności w sytuacjach społecznych.

Obok psychoterapii indywidualnej w Warszawie w ArteMentis oferujemy wsparcie:

  • parom (małżeńskim, partnerskim), które chcą poprawić jakość swojej relacji,
  • rodzinom w kryzysie (np. w okresie żałoby) lub w obliczu trudności psychicznych jednej osoby, które mają związek z funkcjonowaniem całego rodzinnego systemu,
  • dzieciom i młodzieży wymagającym wsparcia w rozwoju kompetencji psychicznych.

Psychoterapia dla dorosłych w ArteMentis może także przyjąć formę zajęć grupowych dla obcych sobie osób, które jednak łączą podobne problemy psychiczne.

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia to cykl spotkań z terapeutą. Odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają około godziny. Nieco dłuższe są sesje dla par czy rodzin, a zajęcia grupowe mogą trwać nawet kilka godzin. Szczegółowe metody terapii formułuje się w zależności od charakteru problemów zgłoszonych przez pacjenta. Sesje terapeutyczne opierają się na rozmowie, której aktywniejszą stroną jest pacjent. Psychoterapeuta przede wszystkim zadaje odpowiednie pytania i porządkuje wypowiedzi. Elementem terapii mogą być „zadania domowe”. W przypadku zaburzeń psychicznych psychoterapię rozszerza się niekiedy o leczenie farmakologiczne, o którym decyduje współpracujący z terapeutąpsychiatra.

Rolą psychoterapeuty nie jest udzielanie rad ani przedstawianie gotowych rozwiązań – ma jedynie umiejętnie towarzyszyć pacjentowi w ich poszukiwaniu. Pomocna jest już sama relacja terapeutyczna – serdeczna, oparta na zaufaniu i bezwarunkowej akceptacji. Dla wielu osób to wyjątkowa okazja, by mówić otwarcie o swoich potrzebach czy skonfrontować się z własnymi lękami. Terapeuta wspiera ten proces, naprowadzając pacjenta na rozwiązania, które pozwolą mu zbudować psychiczny dobrostan i możliwie najlepiej wykorzystać własny potencjał. Dba przy tym o jego komfort psychiczny i bezpieczeństwo, w miarę potrzeb modyfikując plan terapii tak, by dostosować go do możliwości danej osoby.

Jakie są metody psychoterapii?

Na przestrzeni dziesięcioleci rozwinęło się wiele nurtów, z których czerpie współczesna psychoterapia. Warszawa – jako największe z polskich miast – może poszczycić się licznym gronem profesjonalistów specjalizujących się w określonych metodach terapeutycznych. W ArteMentis postawiliśmy jednak na zespół terapeutów integracyjnych, czyli łączących w swojej pracy techniki wywodzące się z różnych szkół.

Najpopularniejsze z nurtów terapeutycznych to:

  • terapia poznawczo-behawioralna zmierzająca do zmiany nieprzystosowawczych przekonań i zachowań w procesie uczenia się,
  • terapia psychodynamiczna służąca odreagowaniu negatywnych doświadczeń, które tkwią u podstaw problemów psychicznych,
  • terapia egzystencjalno-humanistyczna skoncentrowana na rozbudzaniu naturalnego potencjału jednostki i wzmacnianiu jej poczucia własnej wartości,
  • terapia systemowa zmierzająca do usprawnienia działania całego systemu (np. rodzinnego) poprzez poprawę jakości komunikacji.

Każdy z powyższych nurtów ma swoje odłamy, więc wybór odpowiedniej formy terapii może wydawać się nie lada wyzwaniem. W ArteMentis w dzielnicy Mokotów psychoterapeuta łączy najkorzystniejsze dla pacjenta elementy wymienionych nurtów, aby terapia możliwie najefektywniej przyczyniła się do zmiany w życiu danej osoby – pozwoliła lepiej zrozumieć własne emocje i konstruktywnie sobie z nimi radzić.