Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna to forma pomocy, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę.

Często zdarza się, że funkcjonowanie osoby wymagającej pomocy terapeutycznej wpływa na relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny. Z drugiej strony, także rodzina ma istotny wpływ na powodzenie indywidualnego procesu terapeutycznego.
Terapia rodzinna pozwala też głębiej zrozumieć relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Na spotkaniach rodzinnych każdy z członków rodziny ma szansę przedstawić swój własny punkt patrzenia na problem oraz na nowo zbudować komunikację, współpracę i wzajemne zrozumienie. Poszukujemy zrozumienia aktualnych problemów i tworzymy warunki do zmiany.

Z terapii rodzinnej może skorzystać rodzina, która przeżywa kryzys lub boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić.
Terapia rodzinna jest sytuacją dobrowolną i niezbędna jest w niej współpraca wszystkich zainteresowanych, co nie oznacza, że nie można mieć wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii.
W zależności od problemów, na spotkania mogą być zapraszani różni członkowie rodziny. Czasem mogą to być osobne sesje dla rodziców, osobne dla dzieci, jest to uzgadniane z poszczególnymi osobami w rodzinie.

Częstotliwość oraz czas trwania terapii: na ogół spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie, a terapia rozłożona jest na około 10-15 spotkań, czas ten jest dopasowywany do potrzeb i ustalany w trakcie trwania terapii. Decyzja o zakończeniu terapii podejmowana jest wspólnie przez rodzinę i terapeutę.

Czas trwania: według ustaleń z terapeutą
Ilość spotkań w zależności od ustaleń z terapeutą (min. 10 spotkań).
Częstotliwość spotkań: co 2/3 tygodnie

IMG_5881

Terapia dla rodzin, w Warszawie prowadzona m.in. w Centrum Psychoterapii Artementis, jest formą psychoterapii, która z jednej strony służy poprawie relacji pomiędzy członkami rodziny, a z drugiej ma na celu wsparcie każdego z nich z osobna w jego problemach psychicznych. Takie wielotorowe działanie wynika z założenia, że rodzina tworzy system, w którym wzajemne powiązania mają charakter sprzężenia zwrotnego. Problem jednostki jest wynikiem dysfunkcji w relacjach rodzinnych, a zarazem nie pozostaje bez wpływu na te relacje.

Cyrkularne zależności w familijnym systemie sprawiają, że pomoc psychoterapeuty w rodzinie to duże wyzwanie, ale zarazem szansa na efektywną terapię. Zmiana w jednym z elementów rodzinnej układanki pociąga bowiem za sobą zmianę w jej pozostałych częściach. Dlatego, choć psychoterapia rodzinna musi objąć wszystkie osoby, które do niej należą, a rozwiązanie problemu jednego z członków rodziny jest niemożliwe bez „naprawy” całego systemu, nawet mały sukces może przyczynić się do pożądanych zmian.

Kiedy warto skorzystać z terapii dla rodzin?

W gruncie rzeczy większość problemów psychicznych, z jakimi pacjenci zgłaszają się na terapię, ma związek z ich relacjami interpersonalnymi, w szczególności – rodzinnymi. Nie oznacza to, że w każdym procesie terapeutycznym powinni uczestniczyć wszyscy członkowie rodziny. 

W niektórych przypadkach wręcz wskazana jest terapia indywidualna. W naszej placówce w Warszawie terapię rodzinną proponujemy najczęściej wówczas gdy:

  • kryzys dotyka wszystkich członków rodziny równocześnie – na przykład w przypadku śmierci jednego z nich albo pożaru domu,

  • niecodzienna, trudna sytuacja zakłóca funkcjonowanie całego rodzinnego systemu – na przykład narodziny kolejnego dziecka, rozwód rodziców, przewlekła choroba jednego z nich,

  • jeden z członków rodziny cierpi na poważne zaburzenie psychiczne (np. uzależnienie od alkoholu, anoreksję) i potrzebuje adekwatnego wsparcia bliskich,

  • na terapię dla najmłodszych trafiają dzieci z problemami wychowawczymi lub zaburzeniami zachowania.

W powyżej opisanych sytuacjach psychoterapia rodzinna ma większą skuteczność niż indywidualna praca z pacjentem. Oczywiście jej podjęcie wymaga zgody wszystkich członków rodziny. Jeśli nie zechcą zaangażować się w proces terapeutyczny, wciąż możemy skorzystać z innych form wsparcia. Pomoc psychoterapeuty w rodzinie może oznaczać także efektywną terapię par albo terapię dla dzieci i młodzieży z udziałem choćby jednego tylko z rodziców.

Jak wygląda terapia dla rodzin w Warszawie w Artementis?

Terapia rodzinna ma formę cyklicznych spotkań opartych przede wszystkim na rozmowie. Jej moderatorem jest psychoterapeuta posiadający kwalifikacje do prowadzenia terapii systemowej. W czasie sesji terapii rodzinnej w Warszawie w Artementis każdy z członków rodziny ma możliwość wypowiadania się w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. Dzięki temu powstaje obraz rodzinnego problemu widziany z różnych perspektyw. Rozwija go różnymi metodami pracy terapeutycznej, np. poprzez wspólne tworzenie swego rodzaju drzewa genealogicznego, które ilustruje relacje pomiędzy członkami rodziny i unaocznia przekazywane z pokolenia na pokolenie wzorce (schematy myślenia i działania, które często stają się przyczyną cierpienia).

Terapeuta nie występuje w roli eksperta, który przekazuje określoną wiedzę – nigdy nie narzuca określonych rozwiązań, lecz wspomaga pacjentów w ich poszukiwaniu. Zadaje odpowiednie pytania, wskazuje możliwości, zasoby tkwiące w poszczególnych członkach rodziny i ich relacjach. Stymuluje do podejmowania działań, dzięki którym pacjenci praktykują nowe, konstruktywne sposoby rozwiązywania problemów pomiędzy sesjami terapeutycznymi. Psychoterapeuta rodzinny nie jest także „sędzią” – nie ocenia postaw ani zachowań członków rodziny, nie szuka obiektywnej prawdy. W czasie terapii pozostaje całkowicie bezstronny. Z tego względu sesje często prowadzone są przez dwóch terapeutów, by łatwiej im było zachować neutralność i dystans do omawianych problemów.

Jakie są korzyści z psychoterapii rodzinnej?

Terapia rodzinna służy przyjrzeniu się specyficznym mechanizmom, które regulują zależności i komunikację pomiędzy członkami rodziny. Następnie reguły te modyfikowane są tak, by wyeliminować zgłoszony problem i aby wzajemne relacje stały się dla wszystkich bardziej satysfakcjonujące. Dzięki atmosferze gabinetu terapeutycznego spotkania rodzinne są okazją do swobodnego, szczerego wyrażania własnych myśli i odczuć oraz spokojnego wysłuchania siebie nawzajem. Już sama refleksja nad tym, jak zachowanie poszczególnych osób oddziałuje na pozostałych domowników, bywa przyczynkiem do zmian w funkcjonowaniu rodziny (często okazuje się, że pacjenci nie mają świadomości swoich postaw, a tym bardziej ich wpływu na rodzinny system).

Podczas terapii rodzinnej w Warszawie w Artementis pacjenci uczą się konstruktywnie rozwiązywać konflikty, wyrażać swoje emocje i potrzeby w sposób czytelny dla pozostałych członków rodziny i z poszanowaniem ich emocji i potrzeb. Często ustalają nowe,zdrowe reguły funkcjonowania rodzinnego systemu, a w nim – role poszczególnych osób. Terapia dla rodzin służy umocnieniu więzi, budowaniu wzajemnego zrozumienia i empatii. Jednocześnie mapomóc każdemu z jej członków w samorozwoju i budowaniu osobistego szczęścia – przy odpowiednim wsparciu bliskich osób.