Regulamin sprzedaży usług -ArteMentis

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa warunki świadczenia na rzecz osób fizycznych usługi rezerwacji wizyty do placówki za pośrednictwem sieci internetowej (zwany dalej systemem).
 2. Osoby fizyczne dokonujące za pośrednictwem systemu rezerwacji wizyty do placówki będą w dalszej części Regulaminu nazywane klientami.
 3. System umożliwia dokonywanie rezerwacji wizyty do placówki oraz dokonywania płatności za umówione wizyty z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usługi odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. System rezerwacji jest dla klienta bezpłatny. Realizacja rezerwacji wizyty w placówce może się jednak wiązać z obowiązkiem opłacania całości lub części należności za wizytę, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w placówce. Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem rezerwacji o jej całkowitym koszcie.
 6. System rezerwacji jest dostępny dla klientów 7 dni w tygodniu, 24 godzin na dobę.
 7. Dokonanie przez klienta rezerwacji wizyty on-line oznacza deklarację zamiaru odbycia wizyty u wybranego specjalisty. Warunkiem odbycia wizyty jest realizacja płatności w placówce stacjonarnej lub poprzez płatności elektroniczne.
 8. Płatności elektroniczne dokonywane są przez pacjenta z góry za pośrednictwem serwisu płatności online Autopay S.A.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 10. Dostępne formy płatności (karty płatnicze): Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 11. W celu dokonania rezerwacji wizyty pacjent powinien podać następujące dane osobowe:
  a) imię
  b) nazwisko
  c) adres e-mail
  d) numer telefonu
  e) pesel (opcjonalnie)
  f) ewentualne dodatkowe dane (opcjonalnie)
 12. Klient jest uprawniony do rezerwacji wizyty dla osoby trzeciej. W takiej sytuacji jest on zobowiązany podać dane tej osoby określone w pkt 9 oraz opłacić wizytę zgodnie z zasadami ustalonymi przez placówkę.
 13. Po dokonaniu rejestracji klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub SMS na podany numer telefonu wiadomość potwierdzającą rejestrację u wybranego specjalisty.
 14. W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż 2 dni przed planowaną datą wizyty, zrealizowana opłata nie będzie zwracana.
 15. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Artementis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 10/53.
 16. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 17. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: Artementis Sp. z o.o. 02-548 Warszawa ul. Olesińska 21/122 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 18. Administrator rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 20. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Regulamin obowiązuje od 01.12.2023.

Obsługa płatności